Zasady BHP - klimatyzacja

 

Ogólne zasady bezpiecznej pracy z

czynnikami chłodniczymi

 

Przy pracy z czynnikiem chłodniczym należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

 

  1. stosować okulary i rękawice ochronne (bezpośredni kontakt

czynnika chłodniczego z oczami może spowodować uszkodzenie

wzroku lub całkowitą ślepotę)

  1. nie dopuszczać do kontaktu czynnika chłodniczego ze skórą

(możliwe odmrożenia z uwagi na bardzo niską temperaturę wrzenia

-26°C)

3) urządzenia zawierające czynnik chłodniczy można obsługiwać

tylko w dostatecznie (co najmniej cztery wymiany na godzinę)

wentylowanych pomieszczeniach (długotrwałe wdychanie par

może być niebezpieczne, nawet śmiertelne)

4) nie stosować urządzeń napełnionych czynnikiem chłodniczym w

pobliżu otwartych lub nieszczelnych pojemników z łatwopalnymi

substancjami

5) niczego nie zmieniać w zaworach bezpieczeństwa pojemników i

urządzeń dla czynnika chłodniczego

6) nie napełniać czynnikiem chłodniczym niczego, co nie ma

odpowiedniego atestu i nie jest zaopatrzone w zgodny z przepisami

zawór bezpieczeństwa

 

7) nigdy nie napełniać pojemników powyżej 80% ich nominalnej

pojemności

8) zachowywać najwyższą ostrożność podczas odłączania węży

serwisowych, ponieważ może się w nich znajdować sprężony

ciekły czynnik chłodniczy